Hotel Goldener Stern Abtenau

Integritetspolicy

1. Sekretess i ett ögonkast
2019-V1.1 från 25.06.2019 juni XNUMX

Allmän information
Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på vår hemsida
Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsens operatör. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidoanropet). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Omständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Uppgifter om detta är en del av Datenschutzerklärung unter "Rätt till Einschränkung der Verarbeitung".

2. Allmän information och obligatorisk information
integritet

Operatörerna av dessa platser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadda dataskydd och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Anmärkning om ansvarigt organ
Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Hotel Goldener Stern Abtenau
Familjen Wagener

A -5441 Abtenau - Marknad 29
ÖSTERRIKE

Telefon: 0043 (0) 6243 / 2240-0
E-post: hotel@goldenerstern.at

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in particularen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art 21 DSGVO)
Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situationen ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personsbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dör gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, var de betrodda personer som inte är anställda, men de är med, och de är medvetna om att de är medvetna om att de är värdliga, och som är intresserade av rättegångar och rättegångar, eller som är ansvariga för att verka i rättegångsförfarandet, eller till följd av rättegångskostnaderna (Rechtsansprüchen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, om Direktwerbung zu betreiben, så haben Sie das Recht, Jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie Verwaltungsbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dör gilt auch für das Profiling, soweit mit mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, blev Ihre personerbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där de har sin vanliga bostad, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om behandling av personuppgifter av oss.

För Österrike är detta den

Österrikisk myndighet för dataskydd
Wickenburggasse 8
1080 Wien

Telefon: +43 1 521-52 25
E-post: dsb@dsb.gv.at

Rätten att överklaga existerar utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats
Om det är en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebiteringstillstånd) efter det att ett avgiftsbaserat avtal har ingåtts krävs dessa uppgifter för betalningsbehandling.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa / MasterCard, autogirering) görs exklusivt via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Vid krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du inte skickar till oss inte läsas av tredje part.

Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung
Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter på när som helst. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie der jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adress en uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer är inte tillägnad personer som är dömda. Daten bestreiten, finns i den här regeln. Für die Dauer der Prüfung von Sie das Recht, Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten är otillbörlig och / eller skild, men det är en av de som är ensamdragna för Datenverarbeitung längangen.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Intressen ibland, har du rättighet, som är ensamförenade av Verarbeitung Ihrer personsbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Gründen eines wichtigen öffentlichen Intressen der Europäischen Union eller eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Motstånd mot reklam e-post
Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.

3. Data Protection Officer
Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett ett dataskyddspersonal för vårt företag.

Project 29 GmbH & Co. KG
Matthew Baumgartner
Ostengasse 14
D-93047 Regensburg

Telefon: +49 941/698 778 24
E-post: m.baumgartner@projekt29.de

4. Datainsamling på vår webbplats
Cookies

De webbplatser använder sig av så kallade cookies. Cookies på din dator någon skada och inte innehåller virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och tillåta cookies endast från fall aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller utesluta allmän och automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler
Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsareversion
Operativsystem som används
hänvisningsadress
Värdnamn för att komma åt datorn
Tidpunkt för begäran server
IP-adress
En sammanslagning av dessa data med andra datakällor kommer inte att utföras.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt till Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Intressen om en teknisk fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Webbplats - Här är det som server-log-filer har hittats.

kontakt
Om du skickar oss via kontaktformuläret begär din information från frågeformuläret inklusive dig ange var kontaktuppgifter lagras för att bearbeta begäran och i fallet med följdfrågor med oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut utan ditt medgivande på.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)
Vi samlar, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. Vi samlar, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den mån det är nödvändigt för att aktivera eller ladda användaren för användningen av tjänsten.

Den insamlade kunddata kommer att raderas efter avslutad order eller uppsägning av affärsrelationen. Juridiska uppehållsperioder förblir opåverkade.

Dataöverföring vid ingående av avtalet för tjänster och digitalt innehåll
Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för kontraktet, till exempel till banken som ansvarar för betalningen.

En ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål, inträffar inte.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

5. Sociala medier
Plugins för sociala medier

På våra sidor används plugins av sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligtvis känna igen plugins av deras respektive sociala medier logotyper.

Aktivering av plugin utgör ett samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. en DSGVO. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden.

Facebook-plugins (gilla & dela-knappen)
Insticksprogram för det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook -plugins genom Facebook -logotypen eller knappen "Gilla" på vår webbplats. Du hittar en översikt över Facebook -plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker vår webbplats upprättar plug-in en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP -adress. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook -konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook -profil. Detta gör att Facebook kan tilldela ditt besök på vår webbplats ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller deras användning av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks dataskyddsdeklaration på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Wenn Sie nicht Wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto AUS.

Användningen av Facebook-insticksprogrammen är baserad på artikel 6 punkt 1 upplyst. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i de sociala medierna.

Twitter plugin
Twitter -tjänstens funktioner är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och ”Retweet” -funktionen länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter -konto och görs kända för andra användare. Dessa data överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i den data som överförs eller om hur den används av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters dataskyddsdeklaration på: https://twitter.com/privacy.

Die Verwendung des Twitter-Plugins är en följd av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Intressen om en större mängder av siktbarhet i den Sozialen Medien.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

 

Instagram-plugin
Funktionerna på tjänsten Instagram är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad i ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att associera besöket på våra sidor med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte får kännedom om innehållet i den överförda data och deras användning av Instagram.

Die Verwendung des Instagram-Plugins finns på grund av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Intressen om en större mängder av siktbarhet i den Sozialen Medien.

Du hittar mer information om detta i Instagrams sekretesspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin
Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA, 94043, USA.

Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller LinkedIn -funktioner upprättas en anslutning till LinkedIn -servrarna. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP -adress. Om du klickar på LinkedIn "Rekommendera" -knappen och är inloggad på ditt LinkedIn -konto kan LinkedIn tilldela dig och ditt användarkonto ditt besök på vår webbplats. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av LinkedIn.

Användningen av plugin-programmet LinkedIn är baserat på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier.

Du hittar mer information om detta i LinkedIn: s dataskyddsdeklaration på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest plugin
På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Om du tar fram en sida som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Insticksprogrammet överför loggdata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

Användningen av Pinterest-plugin är baserat på Art. 6, punkt 1 upplyst. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i de sociala medierna.

Ytterligare information om syfte, omfattning och vidare behandling och användning av uppgifterna från Pinterest samt dina relaterade rättigheter och alternativ för att skydda din integritet finns i Pinterests integritetspolicy: https://about.pinterest.com/de /integritetspolicy.

6. Analysverktyg och reklam
Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies und die Nutzung dieses Analyze-Tools erfolgen a Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyze des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

browser plugin

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och som hänför sig till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data genom att ladda ner webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk och installera: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Motståndet mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En inställnings cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats:

Inaktivera Google Analytics.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av kakan och som hänför sig till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla denna data av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk och installera: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de 

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-demografi

Den här webbplatsen använder Google Analytics demografiska funktioner. Det här låter dig skapa rapporter som innehåller uttalanden om besökare, ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från Googles intressebaserade annonsering samt besökares data från tredje part. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom visningsinställningarna i ditt Google-konto, eller du kan förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, som beskrivs i avsnittet "Motsägelse mot datainsamling".

7. Nyhetsbrev
nyhetsbrev uppgifter

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev . Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den efterfrågade informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som registrerats i nyhetsbrevsregistreringsformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Lagligheten i de redan utförda databehandlingarna påverkas inte av återkallelsen.

Die von Ihnen zum Zwecke des Nieuwsbrief-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hieron unberührt.

8. Plugins och verktyg
Youtube

Vår webbplats använder plugins från den Google-drivna YouTube-webbplatsen. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor utrustad med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägeriförsök. Kakorna finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 (f) GDPR.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Googles webbfonter
Den här webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 (f) GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Mer information om Googles webbteckensnitt finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Denna webbplats använder Google Maps karttjänst via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps måste du spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Leverantören av denna webbplats har ingen inverkan på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en attraktiv presentation av våra onlinebutiker och en lätt hittabarhet av de platser vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Vår närvaro på sociala medier

Databehandling via sociala nätverk
Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverken vi använder finns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan generellt analysera ditt användarbeteende fullständigt om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. knappar eller reklambanderoller). Att besöka vår närvaro på sociala medier utlöser många dataskyddsrelaterade bearbetningsoperationer. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall registreras dessa data, till exempel med hjälp av cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av sociala medieportaler skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala medier. Om du har ett konto med respektive socialt nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är eller var inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsprocesser på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan vidare bearbetning utföras av operatörerna av portalen för sociala medier. Mer information finns i användningsvillkoren och dataskyddsbestämmelserna i respektive sociala medieportaler.

rättslig grund

Våra framträdanden på sociala medier är avsedda att säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste specificeras av operatörerna för de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. a GDPR).

Ansvarig och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala mediasidor (t.ex. Facebook) är vi och operatören av plattformen för sociala medier ansvariga för den databehandling som utlöses under detta besök. I princip kan du utöva dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) mot oss liksom krav mot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att trots det delade ansvaret med operatörerna för sociala medier har vi inte fullt inflytande på databehandlingsverksamheten för sociala medieportaler. Våra alternativ är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy.

lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet med deras lagring inte längre gäller, du ber oss ta bort dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller . Sparade kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande på lagringstiden för dina data, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta operatörerna för de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras sekretesspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj
Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield.

Vi har ingått ett avtal om gemensam behandling (Controller Addendum) med Facebook. Detta avtal anger vilken databehandling vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook -sida. Du kan se detta avtal under följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan själv justera dina annonseringsinställningar i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Detaljer finns i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

Källa: eRecht24