Hotel Goldener Stern Abtenau

termer

Hotellavtalsvillkor: Hotel Goldener Stern - Abtenau

Allmänna villkor för hotellbranschen 2006 (GTC 2006) Version av den 15.11.2006 november XNUMX

§ 1 tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor för hotellbranschen (nedan kallad ”AGBH 2006”) ersätter den tidigare ÖHVB i versionen av den 23 september 1981.
1.2 AGBH 2006 utesluter inte särskilda avtal. AGBH 2006 är ett dotterbolag till enskilda avtal.

§ 2 Definition av villkor

2.1 Definition av termer:
"Innehavare": är en fysisk eller juridisk person som tar emot gäster mot en avgift.
"Gäst": är en fysisk person som använder boende. Som regel är gästen också avtalspartner. Gäster är också de personer som reser med avtalspartnern (t.ex. familjemedlemmar, vänner, etc.).
"Avtalspartner": är en fysisk eller juridisk person i Tyskland eller utomlands som ingår ett boendeavtal som gäst eller för en gäst.
”Konsument” och ”entreprenör”: Villkoren ska förstås enligt konsumentskyddslagen 1979 i dess ändrade lydelse.
"Boendeavtal": är det avtal som ingås mellan boendeleverantören och avtalspartnern, vars innehåll regleras mer i detalj nedan.

§ 3 Avtalets ingående - deposition

3.1 Boendeavtalet uppstår när boendeleverantören accepterar avtalspartnern. Elektroniska deklarationer anses ha mottagits om den part som de är avsedda för kan ringa upp dem under normala omständigheter och tillgång sker under de meddelade öppettiderna hos boendeleverantören.
3.2 Boendeleverantören har rätt att ingå boendeavtalet under förutsättning att avtalspartnern betalar en deposition. I detta fall är boendeleverantören skyldig att informera avtalspartnern om erforderlig handpenning innan han accepterar den skriftliga eller muntliga beställningen från avtalspartnern. Om avtalspartnern godkänner förskottsbetalningen (skriftligt eller muntligt), ingås boendeavtalet efter mottagande av samtyckesförklaringen avseende betalning av handpenningen av avtalspartnern till boendeleverantören.
3.3 Avtalspartnern är skyldig att betala handpenningen senast 7 dagar (mottagen) före boendet. Avtalspartnern bär kostnaderna för pengatransaktionen (t.ex. överföringsavgifter). Kortföretagets respektive villkor gäller för kredit- och betalkort.
3.4 Depositionen är en delbetalning av den överenskomna avgiften.

§ 4 Början och slutet på boendet

4.1 Om inte boendeleverantören erbjuder en annan tid att flytta in, har avtalspartnern rätt att flytta in i de hyrda rummen från kl. 16.00 på överenskommen dag ("ankomstdag").
4.2 Om ett rum används första gången före klockan 6.00, räknas föregående natt som den första övernattningen.
4.3 De hyrda rummen måste lämnas av avtalspartnern senast kl. 12.00 på avresedagen. Boendeleverantören har rätt att fakturera ytterligare en dag om de hyrda rummen inte lämnas i tid.

§ 5 Uttag från boendeavtalet - avbokningsavgift

Uppsägning från boendeleverantören
5.1 Om boendeavtalet föreskriver en handpenning och avtalspartnern inte har betalat handpenningen i tid kan boendeleverantören dra sig ur boendeavtalet utan en frist.
5.2 Om gästen inte dyker upp före kl. 18.00 på överenskommen ankomstdag, är det ingen skyldighet att tillhandahålla boende, såvida inte en senare ankomsttid har avtalats.
5.3 Om avtalspartnern har gjort en handpenning (se 3.3), kommer rummen dock att vara reserverade fram till kl. 12.00 dagen efter det avtalade ankomstdatumet. Vid förskottsbetalning på mer än fyra dagar upphör skyldigheten att tillhandahålla boende kl. 18 den fjärde dagen, varvid ankomstdagen räknas som den första dagen, om inte gästen meddelar en senare ankomstdag.
5.4 Upp till 3 månader före avtalad partnerens avtalade ankomstdatum kan boendeavtalet av objektivt motiverade skäl avbrytas av objektivt motiverade skäl, om inte annat avtalats, genom en ensidig deklaration.

Uttag av avtalspartnern - avbokningsavgift
5.5 Upp till 3 månader före gästens överenskomna ankomstdatum kan boendeavtalet annulleras utan att betala en avbokningsavgift genom en ensidig deklaration från avtalspartnern.
5.6 Utanför tillämpningsområdet för § 5.5. Återkallande genom en ensidig deklaration av avtalspartnern är endast möjlig med följande avbokningsavgifter:
- upp till 1 månad före ankomstdagen 40% av det totala arrangemangspriset
- upp till 1 vecka före ankomstdagen 70% av det totala arrangemangspriset
- under den senaste veckan före ankomstdagen 90% av det totala arrangemangspriset.
inga avbokningsavgifter upp till 3 månader
3 månader till 1 månad 40%
1 månad till 1 vecka 70%
Under den senaste veckan 90%

Ankomsthinder
5.7 Om avtalspartnern inte kan dyka upp på boendet på ankomstdagen eftersom oförutsedda exceptionella omständigheter (t.ex. extremt snöfall, översvämning etc.) gör alla resealternativ omöjliga, är avtalspartnern inte skyldig att betala den överenskomna avgiften för dagarna ankomst.
5.8 Skyldigheten att betala avgiften för den bokade vistelsen kommer tillbaka till livet från ankomsttiden om ankomst är möjlig igen inom tre dagar.

§ 6 Tillhandahållande av ersättningsboende

6.1 Boendeleverantören kan förse avtalspartnern eller gästerna med adekvat substitutboende (av samma kvalitet) om detta är rimligt för avtalspartnern, särskilt om avvikelsen är obetydlig och objektivt motiverad.
6.2 En objektiv motivering ges, till exempel om rummet / rummen har blivit oanvändbara, gäster som redan har fått plats förlänger sin vistelse, det finns en överbokning eller andra viktiga operativa åtgärder kräver detta steg.
6.3 Eventuella extra kostnader för ersättningsboendet är på boendeleverantörens bekostnad.

§ 7 Avtalspartnerens rättigheter

7.1 Genom att ingå ett boendeavtal förvärvar avtalspartnern rätten till normal användning av de hyrda rummen, de faciliteter på boendeanläggningen som normalt är tillgängliga för gäster för användning utan särskilda villkor och till normal service. Avtalspartnern måste utöva sina rättigheter i enlighet med alla hotell- och / eller gästriktlinjer (husregler).

§ 8 Avtalspartnerens skyldigheter

8.1 Avtalspartnern är skyldig att betala den överenskomna avgiften senast vid avresan plus eventuella ytterligare belopp som har uppkommit på grund av separat användning av tjänster av honom och / eller de gäster som följer med honom plus lagstadgad moms.
8.2 Boendeleverantören är inte skyldig att acceptera utländsk valuta. Om boendeleverantören accepterar utländsk valuta kommer dessa att accepteras som en del av betalningen till den aktuella kursen, om möjligt. Om boendeleverantören accepterar utländsk valuta eller kontantlösa betalningsmedel, ska avtalspartnern bära alla tillhörande kostnader, till exempel förfrågningar hos kreditkortsföretag, telegram etc.
8.3 Avtalspartnern är ansvarig gentemot boendeleverantören för eventuella skador som orsakats av honom eller gästen eller andra personer som tar emot tjänster från boendeleverantören med avtalspartnern vetskap eller vilja.

§ 9 boendeleverantörens rättigheter

9.1 Om avtalspartnern vägrar att betala den angivna avgiften eller är i efterskott, har boendeleverantören rätt till den lagstadgade kvarhållningsrätten i enlighet med § 970c ABGB och den lagstadgade panträtten i enlighet med 1101 § ABGB på varor som tas med av avtalspartnern eller gästen. Boendeleverantören har också rätt till denna kvarhållningsrätt eller panträtt för att säkra sina fordringar från boendeavtalet, särskilt för måltider, andra utgifter för avtalspartnern och för eventuella krav på ersättning av något slag.
9.2 Om tjänsten efterfrågas i avtalspartnerens rum eller vid ovanliga tider på dagen (efter 20,00 och före 6,00) har boendeleverantören rätt att kräva en särskild avgift. Denna specialavgift måste dock visas på rumspriset. Boendeleverantören kan också vägra dessa tjänster av operativa skäl.
9.3 Boendeleverantören har rätt att fakturera eller interimfakturera sina tjänster när som helst.

§ 10 Innehavarens skyldigheter

10.1 Boendeleverantören är skyldig att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna i en omfattning som motsvarar dess standard.
10.2 Specialtjänster för boende som omfattas av märkning och som inte ingår i logiavgiften inkluderar: a) Särskilda boendetjänster som kan faktureras separat, såsom tillhandahållande av salonger, bastu, inomhuspool, pool, solarium, garage, etc. b) Ett reducerat pris kommer att debiteras för tillhandahållande av extra sängar eller barnsängar.

§ 11 Bostadsleverantörens ansvar för inbrott på egendom

11.1 Boendeleverantören ansvarar enligt 970 ff ABGB §§ för varor som tas med av avtalspartnern. Boendeförsörjaren är endast ansvarig om föremålen har överlämnats till boendeleverantören eller de personer som är auktoriserade av boendeleverantören eller har förts till en plats som har utsetts av dem eller utsetts för detta ändamål. Om boendeleverantören inte kan lämna bevis, är boendeleverantören ansvarig för sitt eget fel eller för personens fel såväl som för inkommande och utgående personer. Bostadsleverantören är ansvarig i enlighet med avsnitt 970, punkt 1 i österrikiska civillagen (ABGB) upp till det belopp som anges i federallagen av den 16 november 1921 om ansvar för gästgivare och andra företagare i den för närvarande tillämpliga versionen. Om avtalspartnern eller gästen inte omedelbart följer boendeleverantörens begäran om att deponera sina föremål på en särskild lagringsplats, befrias boende från allt ansvar. Beloppet för eventuellt ansvar för boendeleverantören är begränsat till maximalt ansvarsförsäkringssumman för respektive boendeleverantör. Eventuella fel från avtalspartnern eller gästen måste beaktas.
11.2 Boendeleverantören ansvarar inte för lätt vårdslöshet. Om avtalspartnern är en entreprenör utesluts även ansvar för grov vårdslöshet. I detta fall bär avtalspartnern bevisbördan för att felet finns. Följande eller indirekt skada samt förlorad vinst kommer under inga omständigheter att ersättas.
11.3 Innehavaren ansvarar endast för värdesaker, pengar och värdepapper upp till det nuvarande beloppet 550 euro. Boendeleverantören är endast ansvarig för ytterligare skada i händelse av att han har accepterat dessa föremål för förvaring med kännedom om deras art eller om skadan orsakats av honom själv eller ett av hans folk. Ansvarsbegränsningen enligt 12.1 och 12.2 gäller i enlighet därmed.
11.4 Boendeleverantören kan vägra att förvara värdesaker, pengar och värdepapper i säkert förvar om föremålen är betydligt mer värdefulla än de hos gästerna på den berörda boendeanläggningen.
11.5 I vilket fall som helst av den antagna lagringen är ansvaret uteslutet om avtalspartnern och / eller gästen inte meddelar boendet om skada omedelbart efter att ha fått kännedom om den. Dessutom måste dessa påståenden göras gällande i domstol inom tre års kunskap eller möjlig kunskap av avtalspartnern eller gästen; annars är rätten inte längre giltig.

§ 12 Ansvarsbegränsningar

12.1 Om avtalspartnern är en konsument, är boendeleverantörens ansvar för lätt vårdslöshet, med undantag för personskada, uteslutet.
12.2 Om avtalspartnern är en företagare ansvarar inte boendeleverantören för lätt och grov vårdslöshet. I detta fall bär avtalspartnern bevisbördan för felet. Följesskada, immateriell skada eller indirekt skada samt förlorad vinst ersätts inte. Skadan som ska ersättas finner i alla fall sin gräns i beloppet av intresset i förtroende.

§ 13 djurhållning

13.1 Djur får endast föras in i boendet med föregående samtycke från boendeleverantören och vid behov mot en särskild avgift.
13.2 Den avtalspartner som tar med sig ett djur är skyldigt att behålla eller övervaka detta djur under sin vistelse eller låta det hållas eller övervakas av lämpliga tredje parter på egen bekostnad.
13.3 Avtalspartnern eller gästen som tar med sig ett djur måste ha lämplig djuransvarsförsäkring eller privat ansvarsförsäkring som också täcker eventuella skador orsakade av djur. Bevis på motsvarande försäkring måste lämnas på begäran av boendeleverantören.
13.4 Avtalspartnern eller dennes försäkringsgivare är solidariskt ansvariga gentemot boendeleverantören för den skada som djur har tagit med sig. Skadan omfattar också i synnerhet de ersättningstjänster som tillhandahålls av boendet som boendeleverantören måste tillhandahålla till tredje part.
13.5 Djur är inte tillåtna i salonger, sociala rum, restaurangrum och friskvårdsområden.

§ 14 Förlängning av boendet

14.1 Avtalspartnern har ingen rätt att få sin vistelse förlängd. Om avtalspartnern meddelar sin önskan att förlänga vistelsen i god tid kan boendeleverantören godkänna förlängningen av boendeavtalet. Boendeleverantören är inte skyldig att göra det.
14.2 Om avtalspartnern inte kan lämna boendet på avresedagen på grund av oförutsägbara exceptionella omständigheter (t.ex. extremt snöfall, översvämning etc.) som har blockerat alla avgångsalternativ eller inte kan användas, kommer boendet att förlängas automatiskt under hela omöjligheten att avgå. En sänkning av avgiften för denna tid är endast möjlig om avtalspartnern inte fullt ut kan använda de tjänster som erbjuds av boendeleverantören på grund av de exceptionella väderförhållandena. Boendeleverantören har rätt att kräva minst den avgift som motsvarar det pris som vanligtvis tas ut under lågsäsong.

§ 15 Uppsägning av boendeavtalet - tidig uppsägning

15.1 Om boendeavtalet ingicks för en viss period upphör det när tiden löper ut.
15.2 Om avtalspartnern lämnar tidigt har boendeleverantören rätt att kräva hela överenskomna avgiften. Boendeleverantören kommer att dra av vad han sparar till följd av att inte använda sitt utbud av tjänster eller vad han har fått genom att hyra de beställda rummen till andra parter. Det finns bara en besparing om boendet är fullt utnyttjat vid tidpunkten för icke-användning av lokalerna som gästen beställt och lokalerna kan hyras till andra gäster på grund av avbokning av avtalspartnern. Avtalspartnern bär bevisbördan för besparingarna.
15.3 Kontraktet med boendeleverantören slutar med en gästs död
15.4 Om boendeavtalet har ingåtts på obestämd tid kan avtalsparterna lösa upp avtalet senast kl. 10.00 den tredje dagen före avtalets avsedda slut.
15.5 Boendeleverantören har rätt att säga upp boendeavtalet med omedelbar verkan av en viktig anledning, särskilt om avtalspartnern eller gästen
a) utnyttjar lokalerna avsevärt ogynnsamt eller, genom sitt hänsynslösa, stötande eller på annat sätt grovt oriktiga beteende, förstör de andra gästerna, ägaren, hans folk eller tredje parter som bor på boendet från att bo tillsammans eller agera mot dessa personer med en straffbar handling som är skyldig till egendom, moral eller fysisk säkerhet;
b) attackeras av en infektionssjukdom eller en sjukdom som sträcker sig längre än vistelseperioden eller på annat sätt kräver vård;
c) underlåter att betala de inlämnade fakturorna när de förfaller inom rimlig tid (3 dagar).
15.6 Om det blir omöjligt att fullgöra kontraktet på grund av en händelse som anses vara force majeure (t.ex. gudshandlingar, strejk, lockout, officiella order osv.), Kan boendeleverantören när som helst lösa boendeavtalet utan att observera en period underrättelse, förutsatt att kontraktet inte redan anses vara upplöst enligt lagen, eller om boendeleverantören befrias från sin skyldighet att tillhandahålla boende. Eventuella skadeståndskrav etc. av avtalspartnern är uteslutna.

§ 16 Gästens sjukdom eller död

16.1 Om en gäst insjuknar under sin vistelse i boendet, tillhandahåller boendet sjukvård på gästens begäran. Om det finns en överhängande fara kommer boendet att ordna sjukvård även utan gästens särskilda begäran, särskilt om detta är nödvändigt och gästen inte kan göra det själv.
16.2 Så länge gästen inte kan fatta beslut eller om gästens anhöriga inte kan kontaktas kommer boendet att ordna med medicinsk behandling på gästens bekostnad. Omfattningen av dessa vårdåtgärder slutar vid den tidpunkt då gästen kan fatta beslut eller när de anhöriga har underrättats om sjukdomen.
16.3 Bostadsleverantören har krav på ersättning mot avtalspartnern och gästen eller, i händelse av dödsfall, mot deras juridiska efterträdare, särskilt för följande kostnader:
a) Öppna medicinska kostnader, kostnader för patienttransport, medicinering och medicinska hjälpmedel
b) Rumsdesinfektion som har blivit nödvändig,
c) sängkläder, sängkläder och sängmöbler som blivit oanvändbara, annars för desinfektion eller grundlig rengöring av alla dessa föremål,
d) restaurering av väggar, möbler, mattor etc., i den mån dessa har smittats eller skadats i samband med sjukdomen eller döden,
e) Rumshyra, förutsatt att gästen har utnyttjat lokalen, plus alla dagar då rummen är oanvändbara på grund av desinfektion, evakuering eller liknande,
f) alla andra skador som uppkommer på boendet.

§ 17 Prestationsort, jurisdiktionsplats och lagval

17.1 Föreställningsplatsen är platsen där boendet ligger.
17.2 Detta kontrakt omfattas av österrikisk formell och materiell lagstiftning med undantag för internationell privaträttsliga regler (särskilt IPRG och EVÜ) samt FN: s säljlagar.
17.3 I bilaterala affärstransaktioner är den exklusiva jurisdiktionsorten bostadsleverantörens hemvist, varvid boendeleverantören också har rätt att hävda sina rättigheter vid någon annan lokal och sakligt behörig domstol.
17.4 Om boendeavtalet har ingåtts med en avtalspartner som är konsument och har sin bostad eller hemvist i Österrike, kan rättegångar mot konsumenten endast väckas på konsumentens bostad, hemvist eller arbetsplats.
17.5 Om boendeavtalet tecknades med en avtalspartner som är en konsument och har sin bostad i en EU -medlemsstat (med undantag av Österrike), Island, Norge eller Schweiz, är detta lokalt och sakligt för konsumentens bostadsort för stämningar mot den behöriga konsumentdomstolen har exklusiv jurisdiktion.

§ 18 Diverse

18.1 Om inte ovanstående bestämmelser föreskriver något särskilt börjar en period med leverans av dokumentet som beställer perioden till avtalspartnern, som måste följa perioden. Vid beräkning av en period, som bestäms av dagar, ingår inte dagen då tidpunkten eller händelsen inträffar, enligt vilken början av perioden ska baseras, inte. Tidsfrister som bestäms av veckor eller månader avser den dag i veckan eller månaden som, med dess namn eller nummer, motsvarar den dag från vilken tidsfristen ska räknas. Om denna dag saknas i månaden är den sista dagen i denna månad avgörande.
18.2 Deklarationer måste tas emot av den andra avtalspartnern den sista dagen av deadline (midnatt).
18.3 Bostadsleverantören har rätt att kompensera sina egna anspråk mot anspråk från avtalspartnern. Kontraktspartnern har inte rätt att kvitta sina egna anspråk mot anspråk från boendeleverantören, såvida inte boendeleverantören är insolvent eller avtalspartnerens krav har fastställts av en domstol eller erkänts av boendeleverantören. 18.4 Vid kryphål gäller relevanta lagbestämmelser.